e
sv

Kürt Nedir Nerden Gelmiştir? Kürtlerin Tarihi ve Uygarlığı

Kürtlerin coğrafi konumu hakkında yanlış bilgilerin çokluğundan birçok kişi Kürt Nedir Nerden Gelmiştir? sorusunun cevabını aramaktadır. Kürtler, Coğrafi olarak, bugün Irak, İran, Suriye ve Türkiye sınırları arasında yer alan ve tarih boyunca Kürdistan adıyla anılan bölgede yaşayan halktır.
kürtlerin tarihi
avatar

Hiva Sönmez

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kürtlerin coğrafi konumu hakkında yanlış bilgilerin çokluğundan birçok kişi Kürt Nedir Nerden Gelmiştir? sorusunun cevabını aramaktadır. Kürtler, Coğrafi olarak, bugün Irak, İran, Suriye ve Türkiye sınırları arasında yer alan ve tarih boyunca Kürdistan adıyla anılan bölgede yaşayan halktır.

Kürtlerin Kökeni

Kürtlerin kökeni Türk mü? Kürt ismi, kesin olarak bilinmese de bazı araştırmacı tarihçilere göre Kürt ismi ‘Kur’ kelimesinden gelmektedir. Kur Sümer dilinde dağ anlamına gelmektedir. O zaman Kürtlerin geçmişi Sümerler kadar eskidir. Sümer dilinde ‘Kurti’ kelimesi de dağ insanı, dağda yaşayan insan anlamındadır. Kürtlerin Kökeni Ermeni mi? Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan halkın büyük çoğunluğu Kürtlerdir ve bu bölgeler dağlık bölgelerdir. Tarihçiler ve bilim adamları Kürtlerin bağımsız bir halk olduklarını söylemektedirler. Kürt Nedir Nerden Gelmiştir? Geçmişte dağınık halde yaşayan Kürtlerin tarihine bakıldığında, Sümerlerin dışında, Grek kaynaklarında da Kürtlere rastlamak mümkün. Ayrıca Asır kralının, Azu dağlarında Kürtlerle savaştığı tarihi bilgiler arasındadır. MÖ.401 yılında, kaleme alınan bir yapıtta, Cudi Dağında yaşayan bir halktan bahsettiği söylenmektedir. Yine aynı bölgeye yakın Cizre de bir Kardu rahipliğinin olduğu da yazılı kaynaklar arasındadır. Kürtlerin İranlılara yakınlığı, İrani bir dil kullanmalarından ötürü, Hint- Avrupalı olarak bilinirler. Kürtlerin dilleri de kendi coğrafi yaşam biçimleriyle örtüşmektedir. Dilleri de karma bir dildir.

kürtlerin tarihi

kürt nerden gelmiştir

Kürdistan Tarihi

Kürdistan Eyaleti Kürdistan terimi ilk defa tarihte Selçuklular tarafından kullanılmıştır. Kürtlerin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır ve dünya coğrafyası içinde sınırları da oldukça geniştir. Kürdistan olarak adlandırılan bölge oldukça geniştir. Toros dağlarından başlayıp, Zagros dağlarına kadar uzanan bölgeye Kürdistan bölgesi adı verilir. Osmanlı Devleti Kürdistan Eyaleti Bugün radikal milliyetçiler tarafından reddedilen Kürdistan kelimesini Osmanlı Devleti de kullanmıştır. Kürt Tarihi Hakkında Bilgi Hatta Osmanlı devleti Kürtlere, devlet yönetimine bağlı kalmak koşulu ile özerklik vermiştir. Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan herkes İslam Tebaası altında yaşıyordu. Yavuz Sultan Selim döneminde, Yavuz’un şah İsmail’le ters düşmesi ile Kürtlere, özellikle sünni kürtlere birçok imtiyazlar verilmiştir. Osmanlı Devleti, özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde Alevilere yapılan baskı ve işkenceler, Safevilerin de Müslümanlara yaptığı baskılar sonucunda, Kürtler yaşadıkları bu bölgeden ayrılıp İran topraklarına çekilmişlerdir. Bugün dünya genelinde yaşayan Kürtlerin nüfusu yaklaşık olarak 15-20 milyon civarındadır. Kürtler en çok, Türkiye, Irak,  İran ve Suriye coğrafyasında yaşamaktadırlar. Kürtlerin nüfusu hakkında detaylı bilgi için Dünyadaki Kürt nüfusu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Çok fazla olmasa da belli bir kısmı ise, Kafkasya ve Orta Asya da yaşamaktadır. Kürtler kendi aralarında dillerinin de farklılığı gibi gruplara ayrılmaktadır. Bunların bir kısmı Kurmançtır. Kürtlerle Kurmançlar arasında dil farklılıkları olduğu gibi kültürel farklılıklar da bulunmaktadır. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Kurmançların bir kısmı Sünni, bir kısmı Alevidir. Sünni olanların içinde ise Hanefi ve Şii olanları da bulunmaktadır. Türkiye’de Türklerle bir arada yaşamaktadırlar. Büyük çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olsalar da Türkiye’nin diğer bölgelerinde de dağınık halde yaşamaktadırlar.

Kürtlerin Soyu

Kürtlerin soyu nereden gelmektedir? Kürtlerle ilgili birçok araştırma yapılmış, tam net bilgiler olmasa da göçebe olarak yaşayan grupların Kürdistan Bölgesi denilen yerin Kürtler için buluşma noktası ve Kürtlerin ana yurdu olduğu söylenebilir. Guti, Hurri, Kurti, Zela, Ardu, Mard gibi isimlerin Kürtlerin atalarına ait olduğu söylenmektedir. Kürtlerle ilgili söylenebilecek en net ve somut bilginin bağımsız, kendilerine ait dilleri olan, çok dinli ulus oldukları söylenebilir. Genetik yapılarına bakıldığında ise, Kürtler Ortadoğu da yaşayan Ermeniler, Azeriler, Yahudi ve Gürcülerle benzeşmektedir. Kürtlerin, genetik yapılarının Ermenilere benzemesine rağmen, Ermenilerle bir arada yaşamadıkları söylenmektedir. İnanç bakımından ise, gök tanrı Teşhubaya inanıyorlardı.

Kürdistan İsmi

Kürdistan ismi nereden gelir? Kürdistan isminin kelime anlamı, bir arada yaşayan Kürtlerin yurdu, ulusu anlamına gelmektedir. Sonundaki -istan eki ise, İran dillerinde ülke yurt anlamına gelmektedir. Kürt isminin ilk kullanıldığı dönem ise Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemidir. İlk defa Büyük Selçuklu Sultan Sencer tarafından kullanılmıştır.

Kürtlerin Konuştuğu Diller

Kürtçenin lehçeleri nelerdir? Türkiye’de yaşayan Kürtlerin bir bölümü Kurmancî dilini konuşmaktadır. Irak ve İran da ise, soranice dili konuşulmaktadır. Kurmancî ile Soranice arasında pek fazla bir benzerlik yoktur. Türkiye’de yaşayan Kürtlerin belli bir grubunda ise Zazaca konuşulmaktadır. Yalnız zazaların Kürt olmaları çoğu zamanda tartışma konusu olmuştur. Zazalar Kürt müdür? sorularına cevap aramak için ayrıca Zazalar Kürt Müdür? Zazaların Kökeni Nereye Dayanıyor? başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Konuşulan Zazacanın Kürtçe ile arasında yine pek fazla bir benzerlik bulunmamaktadır. Dillerinin ayrılığı gibi Zaza ve Kürtler etnik olarak da uzun yıllardır tartışma konularıyla gündeme gelmişlerdir.

kürtlerin soy ağacı

kürtlerin kültürü

Kürt Sorununun Siyasi ve Sosyolojik Boyutu

Kürt sorunu nasıl çözülür? Tabi öncelikle buna sorun demek doğru olmaz zira Kürtlerin tarihten beri bu topraklarda yer aldığını ve sadece Türkiyedeki diğer etnik kökenlerle aynı haklara sahip olmak istediklerini bilmekteyiz. Kürtler ne istiyor?, Kürtlerin amacı nedir?, Kürt Sorunu nasıl çözülür? gibi tüm bu soruların yegane cevabı Kürtlerin eşitlik talebine bizi yönlendirmektedir. Kürtler bu topraklarda özellikle Kürtçe Anadilde Eğitim başta olmak üzere birçok alanda eşitlik istemektedir. Durum böyle oluna Kürt Meselesine bir sorunmuş gibi Kürt Sorunu demek pek doğru olmayacaktır.

Kürt Nedir Nerden Gelmiştir? Kürt sorunu, bugünün sorunu değil, 18. Yy ortalarına kadar gitmektedir. Osmanlı dönemindeki, isyanlar ve ayaklanmalar boyut değiştirse de günümüze kadar gelmiştir. Kürtlere tanınan kapitülasyonlar nelerdir? Kürtlerin siyasallaşma süreci, 2. Meşrutiyet döneminde başlamıştır. 1. Dünya savaşı yıllarında Kürt aydınları tarafından Kürt kimliği öne çıkartılmaya başlanmıştır. Milliyetçilik akımları o dönemde Kürtleri de etkilemiştir. Başlangıçta, İttihat ve Terakki cemiyetinde bulunan Kürtler, Türk aydınlarının Türkçülük akımlarının oluşmasıyla Kürtler arasında da Kürk milliyetçiliği ve dolayısıyla ayrışmalar yaşanmıştır.

Kürtlerin milliyetçilik hareketleri 1898 yılında Kürtlerin Kürdistan’ı adlı gazeteyi çıkarmalarıyla Kürtlerin Kürdistan kurma mücadeleleri de başlamış oldu. Ancak Kürtlerin o dönemdeki mücadeleleri Aşiretler tarafından desteklenmediği için başarısız olmuştur. Ardından Sevr antlaşmasından sonra Kürtler Türklerle bir arada yaşamaya başladılar. Ancak Kürtlerin, kimlik ve bağımsız ulus olma mücadelesi devam etmektedir. Kürt sorunu, bugün yalnızca Türkiye’nin sorunu olmanın ötesinde uluslararası boyutta yerini almıştır. Çünkü artık Kürtler özellikle Suriye Bölgesindeki Kürtlerden ötürü Dünyanın gündemine gelen bir halk olmuşlardır. Kürt Nedir Nerden Gelmiştir? makalemizi bu şekilde sonlandırırken eksik bilgileri yoruma yazmanızı rica ediyoruz.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Kürt Nedir Nerden Gelmiştir? Kürtlerin Tarihi ve Uygarlığı